REGULAMIN KONKURSU KIBICUJĘ, BO MI TEŻ KTOŚ KIBICUJE!

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Kibicuję, bo mi też ktoś kibicuje!” (zwany dalej” Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest firma Agencja Marketingowa REFOCUS ul. Nowy Świat 32, 34-325 Łodygowice, NIP: 5532294200 (zwany dalej “Organizatorem”), która działa na zlecenie Ustronianka sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Jelenica 72 NIP 548-22-47-628 (zwany dalej “Partnerem”)
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/UstroniankaNaturalnaWodaMineralna (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.
 4. Fundatorem nagród jest Partner.

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, konsumenci
  w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera, osoby pozostające z tymi podmiotami
  w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości,
  z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest dodanie w komentarzu posta konkursowego zdjęcia lub nagrania którego tematem przewodnim będzie kreatywne podziękowanie za wsparcie ważnej dla siebie osobie (zwanego dalej “Pracą”). 
 2. Czas trwania Konkursu: 08.07.2022 do 31.07.2022, do godz. 23:00.
 3. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać jedną Pracę Konkursową.
 4. Przedstawiciel Organizatora jako Jury konkursu sprawdza zgodność prac Konkursowych Uczestników
  z regulaminem. Jeśli dana praca nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego regulaminu.
 5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 6. Informacje o Zwycięzcy Konkursu będą publikowane w terminie do 24 h od jego zakończenia na profilu @UstroniankaNaturalnaWodaMineralna na Facebooku.

 

 • 4. OCENA PRAC I NAGRODA
 1. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez Jury konkursu na podstawie:
 2. a) 80% oceny – ocena kreatywności opublikowanego komentarza ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności pomysłu, pozytywnych emocji przekazanych za jego pośrednictwem,
 3. b) 20% oceny – ilości polubień opublikowanego komentarza przez uczestników portalu Facebook oraz odpowiedzi na ten komentarz.
 4. Przewidziano jedną nagrodę główną w konkursie – 𝟮 𝗯𝗶𝗹𝗲𝘁𝘆 𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗰𝘇 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 – Holandia 22 września o łącznej wartości 480 zł brutto, a także zapas wody mineralnej Ustronianka, oraz inne gadżety reklamowe.
 5. Informacje o Zwycięzcy Konkursu będą publikowane w terminie do 24 h od jego zakończenia na profilu @UstroniankaNaturalnaWodaMineralna na Facebooku.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 7. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową, gdzie poinformuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy
  z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu @UstroniankaNaturalnaWodaMineralna

(https://www.facebook.com/UstroniankaNaturalnaWodaMineralna) w serwisie Facebook.

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u @UstroniankaNaturalnaWodaMineralna wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 2. imię i nazwisko
 3. adres korespondencyjny
 4. numer telefonu
 5. adresu email

 

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Termin odbioru nagrody zostanie ustalony w dogodnym terminie dla obu stron.

 

 • 5. WYKLUCZENIE Z KONKURSU I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. Uczestnik podaje prawdziwe dane dotyczące:
 2. imienia i nazwiska
 3. adresu korespondencyjnego
 4. numeru telefonu
 5. adresu email

 

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników
  w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 

 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook
  (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 3. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 4. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 6. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest Organizator. Dane te wykorzystywane są w celu wydania nagrody.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia i usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma Agencja Marketingowa REFOCUS ul. ul. Leszczyńska 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532294200. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i innymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych przepisami prawa krajowego i europejskiego oraz zbierane są
  i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Odbiorcą danych uczestników konkursu będą upoważnieni pracownicy współ administratorów danych, podmiot, który ufundował nagrody, oraz osoby, które zapoznają się z ogłoszonymi publicznie wynikami konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, ani nie będą przetwarzane w formie profilowania. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane uczestników będą przechowywane przez czas trwania konkursu i po nim przez okres 7 dni publikacji wyników, a po upływie tego terminu zostaną usunięte. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: data.refocus@gmail.com

 

 • 7. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).